معرفی

مشخصات فردی

نسیبه باقرپور

نام - نام خانوادگی : نسیبه   باقرپور

پست الکترونیکی : n_bagherpoor@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان انگلیسی
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان انگلیسی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان انگلیسی

محل خدمت : دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390-06-01

نسیبه باقرپور
نسیبه باقرپور

محل خدمت :
    دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
مرتبه علمی :
    مربی
^